Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_40 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 40~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Brutus'​un en candan dostu olan Messala Corvinos'​u,​ Roma'​da kendi yerine vali b覺rakmas覺 bu 癟abalardan biridir. (襤 26.) Ger癟i o, bu konumu alt覺 g羹n sonra b覺rakt覺; ama bu davran覺, Cumhuriyet癟i soylular覺n ruhunda uzun s羹re yank覺 yapt覺. \\
 +Daha 繹nce s繹z羹n羹 ettiimiz Makedonya Valisi Marcus Primus ve Roma belediye 羹yelerinden Rufus olaylar覺n覺 an覺msay覺n. Orada Augustus, soylu tabakaya ho g繹r羹nmek i癟in k繹t羹l羹kte,​ insanl覺k s覺n覺r覺n覺 bile ge癟mitir. \\
 +Yine soylularla anlaabilmek i癟in, se癟imlerde b羹t羹n g羹c羹n羹 onlardan yana kulland覺. Hele eyaletlerdeki,​ 襤talya'​daki geliri bol topraklar覺,​ maden ocaklar覺n覺 onlara b覺rakmas覺,​ ayaklanma s覺ras覺nda b羹t羹n羹yle iflas eden bu tabakay覺 yeniden canland覺rd覺. B繹ylece s羹rekli ve bol gelire kavuan bu soylular, Augustus'​a onun devrim yoldalar覺ndan da 癟ok minnettar kald覺. Kendisine Senato'​nun 襤 23'te verdii b羹t羹n eyaletlere kar覺mak hakk覺, biraz da bu minnettarl覺klar覺n sonucudur! \\
 +Devlet adam覺 olabilmek hakk覺n覺 bir "​gelir"​ konusu yaparak zenginleen soylular覺, devletin sahibi tek tabaka durumuna getirmesi de, Augustus'​un bu anlama anlay覺覺na bir baka 羹z羹c羹 繹rnektir. \\
 +Augustus'​un devlet adaml覺覺n覺n etkinlik kayna覺 olan Senato'​da yapmak istedii reform, soylu s覺n覺fla anlama isteinin, gereksinmesinin baka bir belirtisi; ayn覺 zamanda bu meclisin dayan覺lmaz hi癟liinden duyduu tiksintinin bir sonucu olmutur. \\
 +Ne yaz覺kt覺r ki bu iyiletirme giriiminde,​ ama癟la ara癟lar aras覺nda 癟ok b羹y羹k bir 癟eliki vard覺r. Yap覺lan reformun uygulanmas覺,​ daha 羹z羹c羹 olanaks覺zl覺klara 癟arpm覺t覺r. Senat繹rlerlerin say覺s覺n覺 300'e indirme tasar覺s覺 baltalanm覺;​ 600'de karar k覺lmak zorunda kalm覺t覺r. Yeni se癟im ve 300 senat繹rl羹羹n kald覺r覺lmas覺 i癟in bulduu nesnel se癟im y繹ntemini, hat覺r ve g繹n羹l iinin araya girmesi y羹z羹nden y羹r羹tememi;​ sonu癟ta kendisinin kiisel olarak atad覺覺 insanlar senat繹r olmutur. B繹ylece mecliste i ba覺ndaki senat繹rlerin yeni se癟ime g繹sterdii engelleme y羹z羹nden, demokratik denecek bir se癟im y繹ntemi yerine kiisel adaylar覺n覺n se癟ilmesi sonucuna var覺lm覺t覺r. \\
 +Hele Senato'​dan 癟覺kar覺lanlar dolay覺s覺yla kendisine suikast yap覺laca覺 s繹ylentilerinin yeniden balamas覺,​ 襤 19-18 y覺llar覺n覺 bir t羹r "​ter繹r d繹nemi"​ durumuna getirmitir. Yani bir 繹zg羹rl羹k d繹nemi olan eski Cumhuriyet'​e d繹n羹lmek i癟in yola 癟覺k覺lm覺;​ bask覺 ve tek elden y繹netim batakl覺覺na saplan覺lm覺t覺r. Bu 癟elikilerin nedeni, Augustus'​un "​癟l羹 Meclis"​ (triumviral覺k) zaman覺nda soylulara yapt覺覺 k繹t羹l羹kleri onarma kayg覺s覺d覺r. Bu kayg覺 y羹z羹nden, devlet adaml覺覺n覺n en onurlu giriimleri olan b羹t羹n reformlar覺 癟elikiler i癟inde kalm覺; k覺sa 繹m羹rl羹 olmutur. Bu kayg覺 y羹z羹nden, kendisini ba覺latmak i癟in, bu soylu s覺n覺f覺 (deer, yetenek ve ahlak g繹zetmeden) 羹lke ilerinin ba覺na getirmesi, en parlak d繹nemini temelinden sakatlam覺t覺r. Ne yaz覺k ki, Roma soylular覺, bu denli g羹zel olanaklara kar覺n, t羹m羹yle ellerine ge癟en Senato gibi g繹rkemli bir siyaset mekanizmas覺n覺 y繹netemediler. Tembellikleri,​ g羹癟s羹zl羹kleri,​ bilgisizlikleri y羹z羹nden iler birka癟 kiinin elinde birikti. B繹ylece Augustus'​un 羹nl羹 yasalar覺, reformlar覺,​ imparatorluun kesin, amans覺z bi癟imlenmesine doru s羹r羹klenmeyi kolaylat覺rmaktan baka eye yaramad覺. \\
 +Roma'​n覺n b羹y羹kl羹羹n羹,​ birtak覺m uydurma tap覺n覺lar ve 癟elikiler deil, onun 繹zg羹r ve sivil kurumlar覺 yaratm覺t覺. 襤癟 savalar, b羹t羹n bu kurumlar覺 y覺km覺t覺r. Augustus'​un getirdii y繹netim, tembellii,​ zevk ve kazan癟 d羹k羹nl羹羹n羹 k覺k覺rtan y繹ntemiyle,​ bu y覺k覺l覺覺 dorulad覺 ve onaylad覺. Dahas覺, 繹zg羹rl羹kten,​ eitlikten,​ adaletten, 癟al覺maktan baka bir yolla da, yani uakl覺k ve bask覺 yoluyla da g繹nence, dinginlie eriilebileceini a覺lamas覺 bile, yeter bir k繹t羹l羹kt羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​