Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_09 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 09~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +bir ordusu 覺rma覺n bizde olan k覺y覺s覺na ge癟tiinde,​ komutanlar覺m taraf覺ndan yenildi ve yok edildi. Sonra da, ordum Tuna'​y覺 ge癟erek Dacia boylar覺n覺 Roma halk覺n覺n buyruuna boyun emek zorunda b覺rakt覺. \\
 + \\
 +XXXI \\
 +Bana Hindistan'​daki krallardan bir癟ok kez el癟iler g繹nderildi. Bunlar o zamana dek hi癟bir Romal覺 komutan覺n ordug璽h覺nda g繹r羹lmemilerdi. Bastarnlar ile 襤skitler, Tanais Irma覺'​n覺n her iki yan覺nda yaayan Sarmatlar覺n krallar覺, Albanlar, Iberler, Medlerin krallar覺, el癟iler g繹ndererek bizden dostluk dilediler. \\
 +XXXII \\
 +Ka癟覺p bana s覺覺nan krallar aras覺nda Part kral覺 Tridates ve sonradan Phraates'​in olu Phraates; Medlerin kral覺 Artavasdes; Adiabenlerin kral覺 Artaxares; Britanlar覺n krallar覺 Dumnobellaunus ile Tincommius; Sugamberlerin kral覺 Maelo ve Marcoman Sueblerin kral覺 ...rus vard覺. Bundan baka, Partlar覺n kral覺 ve Orodes'​in olu Phraates, b羹t羹n oullar覺n覺 ve torunlar覺n覺 bana, 襤talya'​ya g繹nderdi. Bunu savata yenildiinden dolay覺 deil, 癟ocuklar覺n覺n yaam覺n覺 tutuya koyarak dostluumuzu kazanmak i癟in yapt覺. \\
 +Bakanl覺覺m zaman覺nda, o d繹neme dek aram覺zda hi癟bir diplomatik iliki ya da dostluk olmayan bir癟ok baka ulus, Roma halk覺n覺n bal覺l覺覺n覺 kazanmay覺 denediler. \\
 +XXXIII \\
 +Part ve Med uluslar覺, kendi uluslar覺n覺n ileri gelenlerini el癟i g繹ndererek benden kral istediler. Partlar, Kral Phraates'​in olu Orodes'​in torunu Vonones'​i;​ Medler ise Kral Artavasdes'​in olu ve Kral Ariobarzanes'​in torunu Ariobarzanes'​i kral olarak kabul ettiler. \\
 +XXXIV \\
 +Alt覺nc覺 ve yedinci kons羹ll羹klerimde,​ i癟 savalar覺 bast覺rd覺ktan sonra kamunun onay覺yla b羹t羹n imparatorluun en y羹ksek yetkisi bana verildii halde, devleti kendi y繹netimim alt覺ndan Senato'​nun ve Roma halk覺n覺n 繹zg羹r y繹netimi alt覺na devrettim. Bu davran覺覺m i癟in bana, Senato karar覺yla Augustus san覺 verildi; evimin kap覺 s繹veleri resmen defne dallar覺yla s羹slendi. \\
 +Kap覺m覺n 羹zerine yurttal覺k tac覺 (41) tak覺ld覺 ve Iulius Senato yap覺s覺na alt覺n bir kalkan konuldu. Kalkan覺n 羹zerindeki yaz覺dan da anla覺laca覺 羹zere, o bana Senato ile Roma halk覺 taraf覺ndan,​ erdemliliim,​ ac覺y覺c覺l覺覺m,​ adaletim ve g繹revlerime bal覺l覺覺m i癟in ba覺lanm覺t覺. \\
 +Bu zamandan sonra, sayg覺nl覺k ve etkinlik sanlar覺 bak覺m覺ndan herkesten 羹st羹nd羹m;​ ama, yetki bak覺m覺ndan memurluk arkada覺m bulunanlar覺n hi癟birinden daha 癟ok g羹c羹m yoktu. \\
 +XXXV \\
 +On 羹癟羹nc羹 kons羹ll羹羹m羹 yaparken, Senato, 繹valyeler ve b羹t羹n Roma halk覺, bana "​Yurdun Babas覺"​ san覺n覺 verdi ve bu san覺n, evimin kap覺s覺 羹st羹ne ve Iulius Senato yap覺s覺na, Senato karar覺yla Augustus Forumu'​nda onuruma dikilmi olan sava arabas覺n覺n alt覺na kaz覺nmas覺n覺 ferman buyurdu. \\
 +Bunlar覺 yazarken, yetmi alt覺 ya覺ndayd覺m. \\
 +EK I \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​